Toko I amin'ny fisainana sy fisainana


FAMPIDIRANA
Ity fizarana voalohany ity Fisainana sy faniriana dia natao hampidirana anao amin'ny sasantsasany amin'ireo lohahevitra sedrain'ny boky. Maro amin'ireo lohahevitra no toa hafahafa. Ny sasany amin'izy ireo dia mety mahagaga. Mety ho hitanao fa mandrisika ny saina izy ireo. Rehefa mahazatra ny eritreritra ianao ary mieritreritra ny lalanao amin'ny boky, dia ho hitanao fa mihamazava hatrany izany, ary ianao dia eo am-pandinihana ny fahatakarana ny fototry ny fototra sasany fa tsy ny zava-misy miafina momba ny fiainana-ary indrindra indrindra momba ny tenanao.

Ny boky dia manazava ny tanjon'ny fiainana. Tsy natao hahitana fahasambarana izany tanjona izany, na eto na any aoriana. Tsy tokony 'hamonjy' ny ain'ny olona koa izy. Ny tena tanjon'ny fiainana, ny tanjona izay hanome fahafaham-po ny hevitra sy ny fisainana, dia izao: ny tsirairay amintsika dia hahatsiaro tsikelikely tsikelikely hatrany amin'ny fahatsiarovan-tena; izany hoe, mahatsapa ny natiora, ary ao ambadiky ny natiora. Amin'ny alalan'ny natiora dia midika fa izany rehetra izany dia azo tsapaina amin'ny alalan'ny eritreritra.

Mampiditra anao amin'ny tenanao koa ilay boky. Izy io dia mitondra anao ny hafatra momba ny tenanao: ny maha-miafina anao miaina ny vatanao. Angamba ianao efa namaritra ny tenanao sy ny vatanao; ary rehefa miezaka mieritreritra ny tenanao ianao dia mieritreritra ny mombamomba ny vatanao. Amin'ny herim-pahazotoana nasianao resaka momba ny vatanao ho toy ny "izaho", toy ny "tenako". Ianao dia zatra mampiasa ireo teny toy ny hoe "fony aho teraka", ary "rehefa maty aho"; ary "Izaho dia nahita ny tenako tao amin'ny fitaratra", ary "nitsahatra tamin'ny tenako aho", "nopetako ny tenako," sy ny sisa, raha ny tena izy dia ny vatanao izay lazainao. Mba hahafantaranao izay tokony ho anao dia tsy maintsy hitanao mazava tsara ny fahasamihafana misy eo amin'ny tenanao sy ny vatanao iainana. Ny zavatra ampiasainao ny teny hoe "vatako" amin'ny fomba tsotra amin'ny fampiasanao ny iray amin'ireo voatanisa ireo dia manoro hevitra fa tsy tanteraka tsy voaomana ianao mba hanasongadinana izany.

Tokony ho fantatrao fa tsy vatanao ianao; Tokony ho fantatrao fa tsy ianao no vatanao. Tokony ho fantatrao izany satria, rehefa mieritreritra an'izany ianao, dia tsapanao fa ny vatanao dia samy hafa be amin'ny androany, tamin'ny fahatanorany, vao nahatsiaro izany ianao. Nandritra ny taona niainanao tao amin'ny vatanao dia nahatsikaritra ianao fa niova izany: rehefa niampita ny fahazazany sy ny fahatanorany ary ny fahatanorany izy dia efa niova be. Ary fantatrao fa rehefa matanjaka ny vatanao dia nisy fiovana miandalana eo amin'ny fijerinao an'izao tontolo izao sy ny fihetsikao manoloana ny fiainana. Saingy nandritra ireo fiovana ireo dia nijanona taminao ianao: izany hoe, ianao dia nahatsiaro ny tenanao ho toy ny tenany ihany, mitovy amiko, mandritra ny fotoana rehetra. Ny fisaintsainanao momba io fahamarinana tsotra io dia manery anao hahatsapa fa tsy mety ianao ary tsy mety ny vatanao; Ny vatanao dia fikambanana ara-batana izay iainanao; fomba fiasa velona izay ataonao; biby iray izay ezahanao hahatakatra, hampiofana sy hitantana.

Fantatrao ny nahatongavanao teto amin'ity izao tontolo izao ity; fa ahoana kosa no nahaterahanao tao amin'ny vatanao izay tsy fantatrao? Tsy niditra tao ianao mandra-pahatongan'ny fotoana nahaterahanao; herintaona, angamba, na taona maromaro; fa raha izany, dia tsy mahalala na inona na inona ianao, satria ny fahatsiarovanao ny tenanao dia tsy mbola nanomboka taorinao rehefa tonga tao amin'ny vatanao. Fantatrao ny momba ny zavatra noforonin'ny vatanao miovaova hatrany; fa inona kosa no tsy fantatrao? Tsy mbola fantatrao izay ao amin'ny vatanao. Fantatrao ny anaran'ny tenanao izay manavaka ny vatan'ny hafa; ary izany dia nianaranao ho toy ny anaranao. Ny zava-dehibe dia ny tokony hahafantaranao fa tsy ny toetra maha ianao anao, fa ny maha ianao anao amin'ny maha-olona anao-ny fahatsiarovanao ny tenanao, saingy tsy mbola fantatrao toy ny tenanao, ny maha-tsy fantatra anao. Fantatrao fa velona ny vatanao, ary manantena ianao fa ho faty izy; Satria zava-misy ny fahafatesan'ny vatan'ny olombelona rehetra amin'ny fotoana. Ny vatanao dia manana fiandohana, ary hanana fiafarana izany; Ary hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany dia miankina amin'ny lalàn'izao tontolo izao amin'ny tranga, ny fiovana, ny fotoana. Kanefa ianao dia tsy mifanaraka amin'ny lalàna izay misy fiantraikany amin'ny vatanao. Na dia manova ny mombamomba azy matetika aza ny vatanao raha oharina amin'ny fiovanao ny akanjo anaovanao izany, dia tsy miova ny maha izy anao. Ianao dia mitovy aminao.

Rehefa misaintsaina ireo fahamarinana ireo ianao dia mahita izany, na dia mety hanandrana aza ianao dia tsy afaka hieritreritra fa ianao mihitsy no ho tonga hatramin'ny farany, mihoatra noho izay azonao eritreretina fa ianao dia efa nanana hatrany am-piandohana. Izany dia satria ny maha-anao anao dia tsy manam-petra sy tsy misy farany; Ny tena izaho, ny Tenanao izay tsapanao, dia tsy mety maty sy tsy manan-kialofana, mihoatra ny hahatratrarana ny fisehoan'ny fiovana, ny fotoana, ny fahafatesana. Fa inona izany maha-fantatra ny misteranao izany, tsy fantatrao.

Rehefa manontany tena ianao hoe: "Inona no fantatro fa izaho?" Ny fisian'ny maha-izy anao dia mety hamaly anao amin'ny fomba toy izao: "Na inona na inona maha-izaho ahy, fantatro fa farafaharatsiny saina aho; Fantatro fa farafaharatsiny ny hoe mahatsiaro tena. "Ary raha mitohy izao dia mety hiteny ianao hoe:" Fantatro izao fa izaho no izy. Dia fantatro koa fa Izaho no Izy; ary tsy misy hafa. Tsapako fa io maha-izaho ahy io no tsapako-io fiheverana miavaka sy maha-samihafa izay tsapako io-dia tsy miova mandritra ny androm-piainako, fa ny zavatra hafa rehetra fantatro dia toa miovaova foana. "Rehefa mandinika izany ianao dia mety hiteny hoe:" Mbola tsy fantatro hoe inona io mistery tsy miova ahy io; Fa fantatro fa ao anatin'ity vatan'olombelona ity, izay mahatsiaro ahy mandritra ny ora fiandrasako, misy zavatra azo tsapain-tanana; zavatra izay mahatsapa sy maniry ary mieritreritra, saingy tsy miova izany; zavatra iray izay maniry sy manosika ity vatana ity hanao asa, nefa mazava ho azy fa tsy ny vatana. Mazava fa ity zavatra mahatsiaro ity, na inona na inona izany, dia izaho. "

Noho izany, amin'ny fisainana, tonga ianao amin'ny fijerinao ny tenanao tsy toy ny vatana mitondra anarana sy ireo toetra hafa mampiavaka hafa, fa amin'ny maha-saina azy eo amin'ny vatana. Ny sela miaina ao amin'ny vatana dia antsoina, ao anatin'ity boky ity, ilay mpahandro-ny-vatana. Ny mpankafy-ny-vatana dia lohahevitra izay tena mahaliana ilay boky. Ho hitanao fa hanampy azy izany, rehefa mamaky ilay boky ianao, mieritreritra ny tenanao ho toy ny mpanao asa tanana; mba hijery ny tenanao ho toy ny tsy mety maty ao amin'ny vatan'olombelona. Rehefa mianatra mieritreritra ny tenanao ho toy ny mpanao asa tanana ianao, tahaka ny mpankafy eo amin'ny vatanao, dia hanao dingana lehibe ianao amin'ny fahatakarana ny misterin'ny tenanao sy ny hafa.

Fantatrao ny vatanao, ary ny zavatra hafa rehetra dia avy amin'ny natiora, amin'ny alalan'ny saina. Amin'ny alalan'ny vatanao ihany no mahatsapa fa afaka mahavita miasa ao amin'ny tontolon'ny zavaboary ianao. Manao asa ianao amin'ny fisainana. Ny eritreritrao dia mitarika anao amin'ny fahatsapanao sy ny fanirianao. Ny fahatsapanao sy ny fanirianao ary ny fisainanao dia maneho miharihary amin'ny asan'ny vatanao; Ny fikarakarana ara-batana dia ny fitenenana fotsiny, ny fanavahana, ny asa anaty ataonao. Ny vatanao miaraka amin'ny fahatsapany dia ny fitaovana, ny rafitra, izay voasarika amin'ny fahatsapanao sy ny fanirinao; Izy no masombolonao manokana.

Ny fahatsapanao dia zavamananaina; fitambaran-javatra tsy hita maso; Ireo hery manomboka izay manenika ny rafitra manontolo amin'ny vatanao; Izy ireo dia fikambanana izay, na dia tsy manam-pahaizana aza, dia mahatsapa ho toy ny asany. Ny fahatsapanao ho toy ny foibe, ny fitaovan'ny fahatsapana eo amin'ny zava-manan'aina sy ny masin'olombelona izay ataonao. Ny fahatsapana dia ambasadera natiora ho any amin'ny fitsarana. Ny vatanao sy ny sainao dia tsy manana fahefana an-tsitrapo; tsy mihoatra noho ny fonon-tanana izay ahafahanao mahatsapa sy miasa. Fa ity hery ity dia ianao, ny mpandraharaha, ny tena fahatsiarovan-tena, ilay mpanamboatra azy.

Raha tsy misy anao, ilay mpankafy, dia tsy mahavita na inona na inona ny milina. Ny fanao amin'ny tsy fanaovana an-tsirambina ny vatanao-ny asa fanorenana, ny fikojakojana, ny fantsom-batana, ary ny toy izany-dia entin'ny otrik'aretina isaky ny mandeha ho azy sy miaraka amin'ny masom-panovana lehibe. Ny asan'ny natiora ao amin'ny vatanao dia manelingelina tsy an-kijanona amin'ny fisainanao tsy misy lanjany sy tsy misy ifandraisany: ny asa dia voasariky ny tsy fitoviana sy ny tsy fisian'ny fihenjanana ara-batana amin'ny alàlan'ny famelana ny fihetseham-ponao sy ny fanirianao hanao asa tsy misy fanaraha-maso azo antoka. Noho izany, mba hahafahan'ny natiora hamela ny famerenana ny milina tsy misy fanelingelenana ny eritreritrao sy ny fihetseham-po, dia omena ny famoahana azy tsindraindray; Ny natiora ao amin'ny vatanao dia manome fa ny fifamatorana izay mihazona anao sy ny fihetseham-po dia indraindray dia mazavazava, na amin'ny ampahany na manontolo. Ny fialan-tsasatra na ny famelana ny fahatsapana dia matory.

Na dia matory aza ny vatanao, dia tsy mahakasika anao izany; Amin'ny lafiny iray dia ianao no miala amin'izany. Fa isaky ny mamoha ny vatanao ianao dia tsapanao avy hatrany fa ny tena "I" no nahatonga anao talohan'ny nandaozanao ny vatanao tamin'ny torimaso. Ny vatanao, na mifoha na matory, dia tsy mahalala na inona na inona. Izay mihevi-tena ho zavatra, dia ny tenanao, dia ny mpanao ny asan'ny tananao. Miharihary izany rehefa mieritreritra ianao fa tsy mieritreritra raha matory ny vatanao; Farafaharatsiny, raha mieritreritra ianao mandritra ny fotoana torimaso izay tsy fantatrao na tsaroanao, rehefa mamoha ny sainao ianao, dia inona no noeritreretinao.

Ny torimaso dia lalina na nofy. Ny torimaso lalina dia ny toe-piainana izay itondranao ny tenanao, ary ao anatin'izany ianao dia tsy miraharaha ny saina; Ny fanjakana no nahatonga ny fahatsapana tsy nitsahatra niasa noho ny tsy nampifanaraka tamin'ny hery nananan'izy ireo, izay hery anananao, ilay mpankafy. Ny nofy dia ny toetry ny fitazonana ampahany; ny toe-piainana izay mahatonga ny eritreritrao hiverina amin'ny zavamiaina ivelan'ny natiora mba hiankin-doha amin'ny natiora, izay mifandray amin'ny lohahevitr'ireo zavatra hita taratra mandritra ny fahatsapana. Rehefa aorian'ny torimasony lalina dia averinao miditra indray ny vatanao, dia mamoha ny saina ianao ary manomboka miasa amin'ny alalan'izy ireo indray ho toy ny mpilalao mahay indrindra ny milina masinao, ary mieritreritra sy miteny ary mihetsika toy ny fahatsapana- faniriana izay ianao. Ary hatramin 'ny fahazarana mandritra ny androm-piainanao, dia manondro avy hatrany ny tenanao sy ny vatanao ianao: "Efa natory aho", hoy ianao; "Mifoha aho izao."

Fa ao amin'ny vatanao sy ao amin'ny vatanao, dia mifoha sy matory isan'andro isan'andro; amin'ny alalan'ny fiainana sy amin'ny fahafatesana, ary amin'ny alalan'ireo fanjakana aorian'ny fahafatesana; ary avy amin'ny fiainana amin'ny fiainana amin'ny fiainanao manontolo-ny maha-izy anao sy ny fahatsapanao ny maha-izy anao. Ny maha-anao anao dia tena zava-misy, ary eo foana miaraka aminao; Fa zava-miafina tsy takatry ny sain'ny saina izany. Na dia tsy takatry ny saina aza izy io fa mbola mahatsapa ny fisiany. Mahatsapa izany ho toy ny fahatsapana ianao; Manana fahatsapana maha-izy anao ianao; fahatsapana ny fahamendrehako, ny fitiavan-tena; tsapanao, tsy misy fanontanina na fanamarihana, fa ianao dia mitovy amin'ny an'ny tenanao izay mitohy amin'ny fiainana.

Izany fahatsapana ny fisiana ny maha-ianao anao izany dia tena voafaritra tsara ka tsy afaka hieritreritra fa ny tenanao ao amin'ny vatanao dia mety ho hafa noho ny tenanao; Fantatrao fa mitovy foana aminao foana ny tenanao, ny tenanao ihany, ny iray ihany. Rehefa mametraka ny vatanao hiala sasatra sy hatory ianao dia tsy afaka ny hieritreritra fa ho tapitra ny mombamomba anao rehefa aokafanao ny vatanao ary alefaso; Manantena tanteraka ianao fa rehefa mahatsiaro tena ao amin'ny vatanao ianao ary manomboka andro iray amin'ny asa atao ao amin'izany, dia mbola hitovy amin'ny anao ihany, ilay izy ihany, ilay mpankany.

Toy ny torimaso, toy izany koa amin'ny fahafatesana. Ny fahafatesana ihany no matory, fotoana fisotroan-dronono mivezivezy ivelan'izao tontolo izao. Raha amin'ny fotoana hahafatesanao no ahatsapanao ny fihetseham-ponao, amin'ny fitiavan-tena, dia ho tsapanao ihany koa fa ny torimaso fahafatesana dia tsy hisy fiantraikany amin'ny fitohizan'ny maha-izy anao raha oharina amin'ny alahelonao amin'ny alina . Ho tsapanao fa amin'ny alalan'ilay hoavy tsy fantatra no hitohy ianao, na dia mbola mitohy isan'andro isan'andro ianao amin'ny alalan'ny fiafaran'izao fiainana izao. Ity tenanao ity, ity, izay fantatrao mandritra ny fiainanao amin'izao fotoana izao, dia ny tenanao ihany, mitovy aminao ihany, izay nahatsikaritra ihany koa ny mitohy isan'andro isan'andro amin'ny fiainanao taloha.

Na dia zava-miafina ho anao aza ny fiainanao taloha, ny fiainanao taloha teto an-tany dia tsy mahagaga mihoatra noho ny fiainana ankehitriny. Isaky ny maraina dia misy ny mistery hiverina any amin'ny vatanao miala sasatra aminao-tsy-fantatra-izay, miditra ao aminao amin'ny fomba-manao-tsy-mahalà-ny, ary mahatsapa indray izao tontolo izao nahaterahana sy fahafatesana sy ny fotoana. Saingy efa nitranga matetika izany, efa ela loatra no voajanahary, ka toa tsy mistery izany; Izany dia fisehoan-javatra mahazatra. Na izany aza, dia tsy misy fahasamihafana amin'ny fomba fandehananao, rehefa manomboka ny fisian'ny fialana aina, dia miditra amin'ny vatana vaovao izay noforonina ho anao noho ny natiora, nampiofana sy novokarin'ny ray aman-dreninao na ny mpiambina anao ho toy ny vaovao Toeram-ponenana manerantany, manga vaovao ho toetra.

Ny toetra maha-olona dia ny persona, ny sarimihetsika, amin'ny alalan'ilay mpilalao, ilay mpankafy. Noho izany, mihoatra noho ny vatany izany. Mba hahatonga ny toetra maha-olona ny vatan'olombelona dia tokony hatsangana amin'ny fisian'ilay mpitrosa eo aminy. Ao anatin'ilay tantara manova ny fiainana mandrakariva ny mpankafy ary mitafy toetra iray, ary amin'ny alalany dia mihetsika sy miresaka rehefa manao ny anjarany. Amin'ny maha-toetra azy, ny mpankahala dia mihevitra ny tenany ho toy ny toetrany; Izany hoe, ny masquerader dia mieritreritra ny tenany fa ny ampahany izay ataony, ary manadino ny tenany fa ny tena tsy mety maty ao amin'ny saron-tava.

Ilaina ny mahafantatra momba ny fialana aina sy ny anjarany, raha tsy izany dia tsy azo atao ny mitaky ny fahasamihafan'ny toetra sy ny toetran'olombelona. Mba hanamafisana fa ny tsy fitoviana eo amin'ny fahaterahana sy ny fitobiana, ny harena sy ny fahantrana, ny fahasalamana sy ny aretina, vokatry ny tsy fahampiana na ny zom-pirenena dia fanelingelenana ny lalàna sy ny rariny. Ankoatra izany, mba hampisehoana ny faharanitan-tsaina, ny saina, ny famoronana, ny fanomezam-pahasoavana, ny fahaiza-manao, ny hery, ny hatsaran-toetra; na ny tsy fahalalana, ny fahadisoam-panantenana, ny fahalemena, ny malain-kibony, ny herisetra, ary ny halehibiazina na ny maha-bitika azy ireo, dia avy amin'ny lova ara-batana, dia manohitra ny fahatsapana sy ny antony. Ny fifamatorana dia mifandray amin'ny vatana; Fa ny toetran'ny olona kosa no manao ny toetra. Ny lalàna sy ny rariny dia manapaka ity izao tontolo izao amin'ny fahaterahana sy ny fahafatesana, raha tsy izany dia tsy afaka manohy ny fianarany; ary ny lalàna sy ny fahamarinana dia miorina amin'ny raharahan'ny olombelona. Nefa ny vokany dia tsy voatery avy hatrany ny antony. Ny famafazana dia tsy manaraka avy hatrany ny fijinjana. Toy izany koa ny vokatry ny hetsika na ny eritreritra iray dia mety tsy hiseho raha tsy mandritra ny fotoana maharitra. Tsy azontsika jerena ny zava-mitranga eo amin'ny eritreritra sy ny fihetsika ary ny vokatr'izany, mihoatra noho izay azontsika jerena hoe inona no mitranga eo anelanelan'ny famolahana fotoana sy fijinjana; Fa ny tsirairay ao amin'ny vatan'olombelona dia mahatonga ny lalànany ho toy ny anjarany amin'ny eritreriny sy ny zavatra ataony, na dia mety tsy mahatsapa izany aza rehefa mandidy ny lalàna izy; ary tsy mahafantatra izany raha atao hoe feno ny prescription, toy ny anjara, amin'izao fotoana izao na amin'ny fiainana ho avy eto an-tany.

Ny andro sy ny fiainana dia samy mitovy avokoa; Fotoana maharitra izy ireo amin'izao fotoana misy ny fisian'ny mpanao asa soa izao, ary mibanjina ny kaontiny amin'ny fiainana. Ny alina sy ny maty koa dia samy hafa: rehefa mitsambikina ianao mba hamela ny vatanao hitsahatra sy hatory, dia mandalo toe-javatra iray tena mitovy amin'ny anao rehefa mandao ny vatana rehefa maty. Ny nofinofinao amin'ny alina dia tokony ampitahaina amin'ny fanjakana taorian'ny nahafatesany, izay nandalovanao matetika: roa ny fizotran'ny asa ataon'ilay mpankafy; Raha miaina amin'ny eritreritrao sy ny fihetsikao ianao, mbola mazoto miasa hatrany ny fihetsikao, fa any amin'ny faritry ny natiora. Ary ny vanim-potoanan'ny torimaso lalindalina, rehefa tsy miasa intsony ny fahatsapana-ny toetry ny fanadinoana izay tsy misy fahatsiarovana na inona na inona-mifanaraka amin'ny vanim-potoana tsy misy eo aminao izay miandry eo amin'ny tokonan'ny tontolo hita maso mandra- Mifandray amin'ny eritreritrao amin'ny vatana vaovao iray: ny vatan'ny zazakely na ny vatan'ny ankizy izay noforonina ho anao.

Rehefa manomboka fiainam-baovao ianao dia mahatsiaro tena, toy ny amin'ny orana. Mahatsapa ianao fa zavatra miavaka sy voafaritra. Ny fahatsapako ny fahamendrehako na ny fitiavan-tena dia ny hany zavatra tena ahafantaranao ny fotoana lehibe. Ny zava-drehetra dia mystery. Mandritra ny fotoana ianao dia sahiran-tsaina, eny fa na dia ory aza, noho ny vatanao vaovao vaovao sy ny tontolo tsy mahazatra. Saingy rehefa mianatra ny fomba ampiasanao ny vatanao ianao ary mampiasa ny sainy dia mizotra tsikelikely ianao mba hamantarana ny tenanao miaraka aminy. Ankoatr'izay, dia nofaritan'ny olona hafa ianao mba hahatsapa fa ny vatanao no anao; Ho tsapanao fa ianao no vatana.

Araka izany, rehefa mihamaro hatrany ianao eo ambany fanaraha-maso ny fihetseham-pon'ny vatana, dia lasa tsy dia mieritreritra loatra ianao fa zavatra tsy mitovy amin'ny vatanao izay misy anao. Ary rehefa mitombo ny fahazazanao dia ho very ny hafetsena amin'ny zava-drehetra izay tsy azo tsapain-tanana amin'ny saina, na mieritreritra amin'ny heviny; ianao dia hogadraina ara-tsaina ao amin'ny tontolon'ny zavaboahary, tsy hahatsiaro afa-tsy ny trangan-javatra, ny tsy firaharahiana. Amin'ireny fepetra ireny dia tsy maintsy ho zava-miafina mandritra ny androm-piainana ianao.

Ny mistery lehibe dia ny tena maha-tena anao-izany Fitiavana lehibe izay tsy ao amin'ny vatanao; tsy ao anatin'ity tontolo feno fahaterahana sy fahafatesana ity; fa izay tsy mety maty ao amin'ny tontolo manerantany dia ny fanatrehanao miaraka amin'ny fiainanao mandritra ny androm-piainanao, amin'ny alahelonao amin'ny torimaso sy ny fahafatesana rehetra.

Ny fikarohana mandritra ny androm-piainan'ny olombelona amin'ny zavatra iray mahafa-po dia ny fikatsahana ny tena tena marina; ny maha-izy azy, ny fitiavan-tena sy ny fahamendrehana, izay tsapan'ny tsirairay, mahatsapa sy maniry ary te hahafantatra. Noho izany ny tena tena dia tokony hantsoina hoe Fahalalahana momba ny tena, ny tena zava-kendrena, saingy tsy tadidin'ny olombelona tadiavina. Ny faharetana, ny fahatanterahana, ny fahatanterahana, izay tadiavina nefa tsy hita amin'ny fifandraisana amin'ny olombelona sy ny ezaka. Ankoatra izany, ny Tena Tena dia mpanolotsaina sy mpitsara mandrakariva izay miteny ao am-po toy ny feon'ny fieritreretana sy ny adidy, amin'ny maha-rariny sy ny anton-javatra, toy ny lalàna sy ny fahamarinana-izay tsy misy olona tsy mihoatra noho ny biby.

Misy ny tena toy izany. Izany dia avy amin'ny Triune Self, ao amin'ity boky ity antsoina hoe satria antokon'olona iray tsy azo isehoan'ny trinite iray isam-batan'olona: ny ampahany amin'ny knower, ny tapany fisainana, ary ny ampahany anjara. Ny ampahan'ny anjaran'olona ihany no afaka miditra ao amin'ny vatana ary manao izany olona izany. Ity ampahany namboarina ity dia ny antsoina hoe doer-in-the-body. Ao amin'ny olombelona tsirairay ny mpankafy miasa dia ampahany tsy azo sarona amin'ny an'ny Triune Self, izay singa miavaka amin'ny Triune Selves. Ny ampahany amin'ny tanjon'ireo Triune Self dia ao amin'ny mandrakizay, ny sehatry ny faharetana, izay mampivelatra an'izao tontolontsika izao amin'ny fahaterahana sy ny fahafatesana ary ny fotoana. Ny mpankahala ny vatany dia tarihin'ny eritreritra sy ny vatana; Noho izany, tsy afaka mahatsapa ny zava-misy iainan'ny mpandinika sy ny ampahany amin'ny endriky ny Triune Self. Tsy mahomby izany; ny mason'ny sainy mahatsiaro izany, ny fihodinan'ny nofo mihazona izany. Tsy mahita ny tanjona mazava izy; matahotra ny hanafaka ny tenany amin'ny kôpily nofo ary mijoro irery. Rehefa manaporofo ny fahavononany sy ny fahavononany hamongotra ny fahatsapana ho diso fanantenana ny mpikaroka, ny mpandinika sy ny mpampiasa azy dia vonona foana hanome azy fahazavana eo amin'ny lalana mankany amin'ny fahalalan'ny tena. Saingy ny mpikaroka miasa mitady ny mpandinika sy ny knee dia mijery any ivelany. Ny famantarana, na ny tena tena, dia efa mistery foana amin'ny fisainan'ny olona amin'ny sivilizasiona tsirairay.

Plato, izay angamba olo-malaza sy solontenan'ny filozofa Gresy, dia nampiasaina ho fitsipika ho an'ireo mpanara-dia azy tao amin'ny sekolin-filozofia fianarany, ny Akademia: "Fantaro ny tenanao" -gnothi seauton. Avy amin'ny asa sorany dia toa hita fa nahatakatra ny tena tena izy izy, na dia tsy nisy na iray aza tamin'ireo teny nampiasainy dia nadika ho amin'ny teny Anglisy noho ny zavatra mihoatra noho ny "fanahy". Plato dia nampiasa fomba fanadihadiana mikasika ny fitadiavana ny tena tena. Misy karazana goavam-be amin'ny fanararaotan'ireo mpilalao azy; amin'ny famokarana ny vokatra mampihetsi-po. Ny fomba fiasan'ny fifampiresahana dia tsotra sy lalina. Ny mpamaky sarotra, izay tia kokoa noho ny fianarana, dia mety hieritreritra fa Plata mahonena. Mazava ho azy fa ny fomba fifanakalozan-keviny dia ny hampiofana ny saina, mba hahafahana manara-dàlana ny fisainana, ary tsy manadino ireo fanontaniana sy valiny ao anatin'ny fifanakalozan-kevitra; Raha tsy izany, dia tsy ho afaka hitsara ireo fehin-kevitra azo tsoahina amin'ny fanoherana. Azo antoka fa tsy nieritreritra i Plato fa hampianarina ny fahalalany ny mpianatra. Azo inoana fa nikasa ny hananatra ny sainy amin'ny eritreritra izy, mba hahazoana manazava ny sain'ny olona amin'ny alalan'ny fisainany manokana ary hitondra fahalalana momba ny foto-kevitra. Ity, fomba fiasa Socrate ity, dia rafitra mifehy ny fifanakalozan-kevitra sy valiny mahaliana, izay raha manaraka dia hanampy olona iray hianatra ny fomba fihevitra; ary amin'ny fampiofanana ny saina mba hieritreritra mazava tsara fa nanao zavatra bebe kokoa noho ny mpampianatra hafa i Platon. Saingy tsy misy asa soratana amintsika izay ambarany izay eritreretina, na inona ny eritreritra; na ny tena tena izy, na ny fomba hahafantarana azy. Tokony hijery lavitra kokoa.

Ny fampianarana fahiny momba an'i India dia voavolavola ao amin'ny fanambarana an-tsoratra: "izany ianao" (tat tvam asi). Tsy mampiseho mazava ny fampianarana ny hoe "izany" na ny "anao"; na amin'ny fomba ahoana no ifandraisan'ilay "izany" sy ny "ianao", na hoe ahoana no hamantarana azy ireo. Na izany aza anefa, raha toa ka tokony hanana dikany ireo teny ireo dia tokony hohazavaina amin'ny teny izay azo takarina. Ny votoatin'ny filozofia indianina rehetra - ny fijerin'ny ankamaroan'ny sekolim-pianarana dia toa ny olombelona dia misy zavatra tsy mety maty ary misy foana ny ampahany amin'ny singa iray na zavatra iraisana, toy ny ranomasina migodana Ny rano dia ampahany amin'ny ranomasimbe, na toy ny fofom-batana dia iray amin'ny lelafo izay misy ny fiandohany sy ny maha izy azy; Ary koa, io zavatra maha-olona io, ity ity mpanao asa tanana ity-na, araka ny voalaza ao amin'ny sekoly ambaratonga fototra, ny mpitaona na purusha, dia misaraka amin'ny universal zavatra iray fotsiny amin'ny alalan'ny voaly tsisy saina, maya, izay dia mahatonga ny mpankafy amin'ny maha-olombelona ny fisainany amin'ny maha-fisarahana azy sy amin'ny maha-olona azy; Na izany aza, nilaza ireo mpampianatra fa tsy misy ny maha-izy azy, ankoatra ny zavatra goavana manerantany, antsoina hoe Brahman.

Ny fampianarana ihany koa dia ny hoe ny sombin-drakitra tanteraka amin'ny Brahman manerantany dia samy miaina ny fisian'ny olombelona sy ny fijaliana miara-miory, tsy mahatsiaro ny fiheverana azy ho fantatry ny Brahman manerana izao tontolo izao; mifamatotra amin'ny kodiaran'ny zaza teraka sy ny fahafatesana ary ny famerenana indray ny natiora, mandra-pahatongan'ny taonjato maro, ny sombiny rehetra dia haverina indray ao amin'ny Brahman manerantany. Ny antony na ny ilàna na ny fitiavan-tanan'i Brahman mandalo ity fomba fitsaràna mafy sy mahatsiravina ity ho toy ny sombintsombiny na rantsana dia tsy nohazavaina. Tsy asehony koa hoe ahoana no ahafahan'ny Brahman manerana izao tontolo izao mahomby na mahasoa azy; na ny tombony azo avy amin'ny sombiny; na ny fomba mahasoa ny natiora. Ny fisiana maha-olombelona manontolo dia toa tsy mety mihitsy ny fitsapana tsy misy antony na hevitra.

Na dia izany aza dia misy fomba iray izay ahitan'ny olona iray mahafeno fepetra, mikatsaka "fitokanana" na "fanafahana" avy amin'ny fanandevozana ara-tsaina ankehitriny amin'ny natiora, dia mety hiantehitra amin'ny herim-po mahery vaika, na ny fijerin'ny natiora, ary mandroso aloha miala amin'ny natiora. Ny fahafahana dia tokony ho tratra, voalaza fa, amin'ny fampiharana yoga; Fa amin'ny alàlan'ny yoga dia lazaina fa ny fanabeazana dia mety ho voasazy fa ny mpitaingina, ny purusha-ilay mpilalao sarimihetsika - dia mianatra hanakana na handrava ny fihetseham-pony sy ny faniriany, ary hanaparitaka ny toetran-tsiambaratelo izay efa nopotehiny ny fisainany; Noho izany dia navotsotra tamin'ny ilàna ny fisian'ny olombelona lavitr'ezaka lavitr'ezaka, dia averina indray ao amin'ny Brahman manerantany izy.

Ao anatin'izany rehetra izany dia misy ny fahamendrehan'ny fahamarinana, ary noho izany dia tsara be. Ny yogi dia mianatra tokoa ny mifehy ny vatany ary manitsy ny fihetseham-pony sy ny faniriany. Mety hianatra hifehy ny sainy izy, ka ho afaka hahalala ny toe-javatra misy azy ao an-tokantranony izy ireo, ary mety ho fantatry ny olona tsy mahazatra izany, ary mety ho afaka hijery sy hahafantatra tsara ny toetrany izy ireo. mistery ho an'ny ankamaroan'ny olona. Azony atao koa ny mahavita mitazona fahefana matanjaka kokoa. Ireo rehetra ireo dia mametraka mazava tsara ny maha-olona azy raha oharina amin'ireo mpankafy tsy misy mpandàla. Na dia milaza aza ny rafi-pitondrana yoga hoe "manafaka", na "mitoka-monina", ny tena miseho amin'ny fisehoana amam-panahy, dia mazava ho azy fa tsy mitarika ny olona iray mihoatra ny sisin-tany. Mazava ho azy fa noho ny tsy fahatakarana ny saina.

Ny saina izay ampiofanina amin'ny yoga dia ny saina-saina, ny saina. Izany fitaovana manokana amin'ny mpikaroka izay voalaza ao amin'ny pejy taty aoriana toy ny vatan'ny saina, eto dia miseho amin'ny toe-tsaina roa hafa izay mbola tsy niavaka: saina noho ny fahatsapana sy ny fanirian'ny mpikarakara. Ny vatana dia ny hany fomba ahafahan'ny mpikaroka miasa amin'ny alalan'ny eritreritra. Ny fikojakojana ny vatana dia voafetra tanteraka amin'ny fahatsapana, ary avy hatrany ny natiora. Amin'ny alalan'iny, ny olombelona dia mahatsiaro an'izao tontolo izao ao amin'ny sehatra mampiavaka azy: ny tontolo amin'ny fotoana, ny tantara an-tsary. Noho izany, na dia mampitombo ny fahiratan-tsainy aza ilay mpianatra, dia hita koa fa mbola miankina amin'ny fisainany izy, mbola mifamahofaho amin'ny natiora, fa tsy manafaka amin'ny ilàna ny fisian'ny fisainana mitohy ao amin'ny vatan'olombelona. Raha fintinina, na dia mety ho mpankafy aza ny mpandraharaha amin'ny vatany, tsy afaka mitoka-monina na manala ny tenany amin'ny natiora izy, tsy afaka mahazo fahalalana momba azy na amin'ny tena maha-izy azy, amin'ny fisainana amin'ny saina fotsiny; Ny loha-hevitra toy izany dia mistery foana amin'ny saina, ary tsy azo takarina afa-tsy amin'ny alalan'ny fandefasana tsara ny saina amin'ny saina amin'ny saina sy ny faniriana.

Tsy toa hoe ny sainan'ny fahatsapana sy ny faniriana dia noraisina an-tsoratra ao amin'ny rafitry ny toe-tsaina atsinanana. Ny porofo amin'izany dia hita ao amin'ireo boky efatra nosoratan'i Patanjali's Aphorisms, sy ireo fanehoan-kevitra isan-karazany momba io asa fahiny io. Ny Patanjali dia mety ho olona ambony sy solontenan'ny filozofa ao India. Ny asa sorany dia lalina. Saingy toa azo inoana fa ny tena fampianarana marina dia efa very na notehirizina. Fa ny sutras malemy mangingina izay mitondra ny anarany dia toa manakorontana na manatanteraka ny tena tanjon'izy ireo. Ahoana no ahafahan'ny paradox iray manohy tsy tapaka nandritra ny taonjato maro, dia tsy hazava afa-tsy amin'ny fahazoana ny zavatra voalaza ao amin'ity toko ity sy ny momba ny fahatsapana sy ny faniriana ao amin'ny olombelona.

Ny fampianaran'ny Tatsinanana, toy ny filôzôfia hafa, dia mifantoka amin'ny misterin'ny tena ao amin'ny vatan'olombelona, ​​ary ny misterin'ny fifandraisana misy eo amin'ny tenany sy ny vatany, ary ny natiora, ary izao tontolo izao amin'ny ankapobeny. Saingy ny mpampianatra Indiana dia tsy mampiseho fa fantatr'izy ireo hoe inona izany hoe ilay tena izy: ny mpitaona, ny purusha, ilay mpandoka tena miasa, dia mitovy amin'ny fahasamihafana amin'ny natiora: tsy misy fahasamihafana mazava eo amin'ny mpangalatra sy ny vatany izay avy amin'ny natiora. Ny tsy fahitana na fanehoana an'io fanavakavahana io dia vokatry ny fisainana manerantany na tsy fifankazahoana ny fahatsapana sy ny faniriana. Ilaina ny fanazavana sy ny faniriana amin'izao fotoana izao.

Ny fiheverana ny fahatsapana sy ny faniriana dia manolotra ny iray amin'ireo lohahevitra tena manan-danja sy mahatratra indrindra ao amin'ity boky ity. Ny dikany sy ny lanjany dia tsy azo ovaina loatra. Ny fahatakarana sy ny fampiasana ny fahatsapana sy ny faniriana dia mety midika ho fiheverana ny fivoaran'ny olona sy ny maha-olombelona; Afaka manafaka ireo mpikomy amin'ny eritreri-diso, ny finoana diso, ny tanjona sandoka, izay nitahirizan'izy ireo tao anaty haizina. Manohitohina ny fivavahan-diso izay efa nekena hatry ny ela; Ny finoana izay miorim-paka lalina tokoa amin'ny fisainan'ny olombelona dia toa tsy misy mieritreritra ny hanontany azy.

Izany dia: Ny olona rehetra dia nampianarina mba hino fa ny fahatsapan'ny vatana dia dimy amin'ny isa, ary izany fahatsapana izany dia iray amin'ireo fahatsapana. Ny fahatsapana, araka ny voalazan'ity boky ity, dia singa iray amin'ny zavaboary, zavamananaina fototra, mahatsiaro ho toy ny asany fa tsy manan-tsaina. Ny fahatsapana efatra ihany: fahitana, fandrenesana, fanandramana ary fofona; ary noho ny fahatsapana tsirairay dia misy fikambanana manokana; saingy tsy misy orana manokana hahatsapa satria fahatsapana-na dia mahatsapa amin'ny alalan'ny vatany aza izany-dia tsy avy amin'ny vatana fa tsy amin'ny natiora. Izy io dia iray amin'ireo lafiny roa amin'ilay mpankafy. Ny biby koa dia manana fahatsapana sy faniriana, saingy ny biby dia fanovàna avy amin'ny olombelona, ​​araka ny hazavaina taty aoriana.

Toy izany koa ny faniriana, ny lafiny iray hafa amin'ilay mpankafy. Ny fahatsapana sy ny faniriana dia tsy maintsy miara-midinika foana, satria tsy azo sarahina izy ireo; ary tsy misy hafa raha tsy misy; Izy ireo dia toy ny bao roa amin'ny elatry ny herinaratra, ny lafiny roa amin'ny vola madinika. Noho izany ity boky ity dia mampiasa ny teny mitambatra: fahatsapana sy faniriana.

Ny fahatsapana sy ny fanirian'ny mpankato dia ny hery manan-tsaina izay mihetsiketsika ny natiora sy ny saina. Ao anatin'ny hery famoronana izay manerana an'izao tontolo izao; raha tsy mitsahatra ny fiainana rehetra. Ny fahatsapana sy ny faniriana dia ny zavakanto fanokanana tsy manam-petra sy tsy misy fiafarana izay ahitan'ny zava-drehetra ny fahatsapana, ny fisainana, ny famolavolana, ny fitondrana ary ny fanaraha-maso, na amin'ny alalan'ny masoizan'ny mpankafy amin'ny olona na ny an'ny Governemanta amin'izao tontolo izao, na amin'ny Intelligences lehibe. Ny fihetseham-po sy ny faniriana dia ao anatin'ny asa aman-draharaha manan-tsaina rehetra.

Ao amin'ny vatan'olombelona, ​​ny fihetseham-po sy ny faniriana dia ny hery manosika izay mitantana io karazana masomboly io. Tsy iray amin'ireo fahatsapana efatra ireo. Ny fahatsapana, ny endrik'ilay mpankato, dia ao amin'ny vatana izay mahatsapa, mahatsapa ny vatana ary mahatsapa ny fahatsapana izay nafindra tamin'ny vatana tamin'ny alalan'ny fahatsapana efatra, ho fahatsapana. Ankoatr'izany, amin'ny ambaratonga samihafa, dia mety hahatsapa ny fahatsapana miavaka, toy ny fihetseham-po, ny atmosfera, ny fanonerana; Afaka mahatsapa ny tsara sy ny ratsy izy ary mety mahatsapa ny fampitandreman'ny fieritreretana. Ny faniriana, ny endrika mavitrika, dia ny hery manosika mamindra ny vatana amin'ny fanatanterahana ny tanjon'ilay mpankafy. Miara-miasa amin'ny lafiny roa amin'izany ny mpankafy: noho izany, ny faniriana rehetra dia avy amin'ny fahatsapana, ary ny fahatsapana rehetra dia miteraka faniriana.

Hanao dingana manan-danja eo amin'ny làlana hahafantarana ny fahatsapan'ny tena ao amin'ny vatana ianao rehefa mieritreritra ny tenanao ho toy ny fihetseham-po tsapanao amin'ny alàlan'ny rafitra an-tsitrapo, toy ny fahasamihafana amin'ny vatana izay tsapanao, ary eo am-panaovana azy ny faniriana manidintsidina ny ranao, fa tsy ny ra. Ny fahatsapana sy ny faniriana dia tokony hampiavaka ny fahatsapana efatra. Ny fahatakarana ny toerana sy ny asan'ny fahatsapana sy ny faniriana dia ny fialana amin'ny finoana izay nahatonga ireo mpankafy amin'ny olombelona ho an'ny olona maro ho toy ny maty. Amin'ny alalan'ity fahatakarana momba ny fahatsapana sy ny faniriana ao amin'ny olombelona ity, ny filôzôfia ao India dia mety hanohy ny fankasitrahana vaovao.

Ny fampianarana ao Atsinanana dia manaiky ny zava-misy fa raha te hahazo fahalalana momba ny tena ao anatin'ny vatana dia tsy maintsy afahana amin'ny fisaintsainana ny fisainana, sy amin'ny fisainana diso sy ny fihetsika izay vokatry ny tsy fanarahamaso ny fihetseham-pony sy ny faniriany . Saingy tsy mihoatra ny eritreritra manerantany izany hoe ny fahatsapana dia iray amin'ireo eritreritra amin'ny vatana. Mifanohitra amin'izany kosa, milaza ny mpampianatra fa fahadisoana fahadimy ny fifikirana na ny fahatsapana; Izany faniriana izany dia avy amin'ny tena; ary ny fihetseham-po sy ny faniriana dia zavatra momba ny natiora ao amin'ny vatana. Araka io vinavina io, dia milaza ny hoe ny purusha, na ny atman-ilay mpankafy, ny fahatsapana sy ny faniriana - dia tsy maintsy manala tanteraka ny fihetseham-po, ary tsy maintsy manimba tanteraka, "mamono," faniriana.

Raha jerena ny zavatra naseho eto momba ny fahatsapana sy ny faniriana, dia toa manoro hevitra ny tsy fahafahana ny fampianarana ny Atsinanana. Ny sela tsy mety maty ao amin'ny vatana dia tsy afaka manimba ny tenany. Raha azo atao ny miala amin'ny fihetseham-po sy ny faniriana ny vatan'ny olombelona, ​​dia ny vatana ihany no ho mendri-pihetseham-po fotsiny.

Ankoatra ny tsy fahazoan'izy ireo ny fahatsapana sy ny fanirian'ny mpampianatra Indiana dia tsy manome porofon'ny fananana fahalalana na fahatakarana momba ny Triune Self. Ao amin'ny fanambaràna tsy fantatra hoe: "ianao izany", dia tokony ho voavaha ny hoe "ianao" izay niresahana dia ilay mpitaingina, ny purusha-ny olona tsirairay avy no mendrika; ary ny "ilay" izay namaritra ilay "anao" dia ny tenany manokana, Brahman. Tsy misy fahasamihafana eo amin'ny mpahazo sy ny vatany; ary toy izany koa ny tsy fahombiazan'ny fanavahana ny Brahman manerantany sy ny tontolo manerantany. Amin'ny alàlan'ny foto-pampianarana momba ny Brahman manerantany no loharanom-pahalalana sy fiafaran'ireo olona samihafa rehetra, olona tsy an-tapitrisany maro no notazonina tamin'ny tsy fahalalana ny tena izy; Ary ankoatra izany, dia efa niandry, na dia naniry mafy aza, hamoy ny safidy ao amin'ny Brahman manerana izao tontolo izao izay zavatra sarobidy indrindra ho an'ny olona rehetra: ny tena maha-izy azy, ny tena maha-olona manokana azy, ankoatra ny selva tsy mety maty.

Na dia mazava aza fa ny filozofia tatsinanana dia mitazona ny mpankahala mifandray amin'ny natiora, ary amin'ny tsy firaharahiana ny tena tena izy, dia toa tsy azo eritreretina izany ary tsy azo inoana fa ny lesona dia mety noforonina tao anatin'ny tsy fahalalana; mba hahafahan'izy ireo ho tafajanona amin'ny fikasana ny hitazona ny olona hiala amin'ny fahamarinana, ary koa amin'ny fanekena. Tena azo inoana fa ny endriny efa misy, na dia efa antitra aza izy ireo, dia ny sisa tavela amin'ny rafitra efa zokinjokiny izay nanjavona avy amin'ny sivilizasiona dia nanjavona ary saika hadino: fampianarana izay mety ho tena manazava; Izany fahatsapana sy faniriana izany ho toy ny tsy mpangalatra tsy mety maty; izay nampiseho ny mpankahala ny fomba hahafantarana ny tenany tena tena. Ny singa ankapobeny amin'ny endrika efa misy dia manome soso-kevitra toy izany; ary nandritra ny vanim-potoana dia ny fampianarana tany am-piandohana dia tsy nahazatra ny fampianarana momba ny Brahman manerana izao tontolo izao sy ireo fotopampianarana paradoxika izay hanafoana ny fahatsapana sy ny faniriana tsy mety maty ho toy ny zavatra tsy mety.

Misy harena iray tsy voafina tanteraka: Ny Bhagavad Gita, sarobidy indrindra amin'ny vatosoa any India. Ny perla any India no mihoatra ny vidiny. Ny fahamarinana natolotr'i Krishna ho an'i Arjuna dia avo dia avo, tsara tarehy, ary mandrakizay. Saingy ny vanim-potoana ara-tantara faramparany izay napetraky ny tantara an-tsehatra, ary ny foto-pinoana Vedika fahiny izay misaron-tava sy mihidy ny fahamarinany, dia sarotra ho antsika ny mahatakatra ny toetran'ireo Krishna sy Arjuna; ahoana ny fifandraisany amin'izy samy izy; inona ny anjara biraon'ny tsirairay eo amin'ny iray hafa, na ao anatin'ny vatany. Ny fampianarana ao anatin'io andalana io dia feno dikany, ary mety ho sarobidy lehibe. Saingy mifangaro sy miafina amin'ny teolojia avy amin'ny archaic sy ny fotopampianarana ara-tsoratra fa ny tena dikany dia tena miafina, ary araka izany dia mihena ny vidiny tena izy.

Noho ny tsy fahampian'ny fahamailana ankapobeny ao amin'ny filozofia tatsinanana, ary ny fisehoan-tena ho toy ny mpitari-dalana amin'ny fahalalana ny tena ao amin'ny vatana sy ny tena tena izy, ny fampianaran'ny fahiny tao India dia toa sahiran-tsaina sy tsy azo ekena . Ny iray dia miverina any Andrefana.

Momba ny Kristianisma: Tsy fantatra ny tena niandohan'ny tantaran'ny Kristianisma. Betsaka ny zavatra vita an-tsoratra efa an-taonany maro no nanazava ny fampianarana, na izay noeritreretiny voalohany. Hatramin'ny ambaratonga voalohany dia nisy fampianarana betsaka momba ny fotopampianarana; fa tsy misy asa soratana izay mampiseho fahalalana izay tena tanjona sy nampianarina tany am-piandohana.

Ny fanoharana sy ny teny ao amin'ny Filazantsara dia manaporofo ny halemem-panahy, ny fahatsorana ary ny fahamarinana. Na dia ireo izay nomena ny hafatra vaovao aloha aza dia toa tsy takatr'izany. Ireo boky dia mivantana, tsy natao hamitahana; nefa koa milaza fa misy heviny anaty izay ho an'ireo olom-boafidy; fampianarana miafina izay tsy natao ho an'ny olon-drehetra fa ho "izay rehetra mino". Azo antoka fa feno mistery ireo boky; ary tokony heverina fa tokony hampianatra fampianarana iray izay fantatra tamin'ny olona vitsivitsy. Ny Ray, ny Zanaka, ny Fanahy Masina: ireo dia mistery. Ny mistery koa dia ny Fitiavana tsy azo ivalozana ary ny fahaterahana sy ny fiainan'i Jesoa; toy izany koa ny fanomboana Azy, ny fahafatesana ary ny fitsanganana amin'ny maty. Ny mysteries, tsy isalasalana, dia ny lanitra sy ny helo, ary ny devoly sy ny Fanjakan'Andriamanitra; satria azo inoana fa ireo lohahevitra ireo dia natao ho takatry ny sainy, fa tsy toy ny marika famantarana. Ankoatra izany, ao anatin'ireo boky ireo dia misy fehezanteny sy teny izay tsy tokony horaisina ara-bakiteny loatra, fa amin'ny hevitry ny mystika; ary ny hafa dia mazava fa mety ho manan-danja ihany ny vondrona voafidy. Ankoatra izany, tsy azo eritreretina ny mihevitra fa ny fanoharana sy ny fahagagana dia azo ifandraisina amin'ny fahamarinana ara-bakiteny. Ny mistery manerana an'izao tontolo izao-saingy tsy misy na inona na inona ireo mistery. Inona izany zava-miafina rehetra izany?

Ny tanjona mazava ao amin'ny Filazantsara dia ny hampianatra ny fahatakarana sy ny fiainan'ny fiainana anatiny; fiainana iray anaty izay hamerenana indray ny vatan'olombelona ary hahafahan'izy ireo mandresy ny fahafatesana, hamerenana amin'ny laoniny ny vatana ho any amin'ny fiainana mandrakizay, ilay fanjakana izay lazaina fa lavo-ny "fianjerany" ho "fahotana tamin'ny fototra". dia rafitra fampahafantarana mazava tsara izay mety hahatonga mazava tsara hoe ahoana no ahafahana miaina fiainana anaty toy izao: ahoana no mety hahatonga ny olona iray ho tonga amin'ny fahalalana ny tena tena. Ny fisian'ny fampianaran-diso tahaka izao dia atolotra ao amin'ny asa soratra kristianina voalohany amin'ny firesahana momba ny tsiambaratelo sy ny mistery. Ary toa hita miharihary fa ireo fanoharana ireo dia teny filamatra, mitovy: tantara mihetsiketsika sy tarehim-pitenenana, izay manompo ho toy ny fiara tsy hampiseho ohatra tsara momba ny fitondran-tena sy ny fampianarana etikana, fa koa ny fahamarinana anaty ao anaty, toy ny ampahany amin'ny rafi-pampianarana voafaritra tsara. Na izany aza, ny Filazantsara, araka ny efa ananany amin'izao fotoana izao, dia tsy manana ny fifandraisana izay ilaina mba hamoronana rafitra; Izay efa nidina tamintsika dia tsy ampy. Ary, momba ireo mistery izay voalaza fa nafenina ny fampianaran-dry zareo, dia tsy nisy fanalahidy na code nomena fantatra nomena mba ahafahantsika mamoha na manazava azy ireny.

Ny mistery am-pitiavana sy tena manam-pahaizana momba ny fotopampianarana izay fantatsika dia i Paoly. Ny teny nampiasainy dia natao mba hampazava ny heviny amin'ireo izay niresahany; fa ankehitriny ny asa sorany dia mila dinihina amin'ny androny amin'izao fotoana izao. "Ny epistily Voalohan'i Paoly ho an'ny Korintiana," ny toko faha-15, dia manazava sy mampahatsiahy ny fampianarana sasantsasany; fepetra voafaritra mazava momba ny fiainan'ny fiainana anaty. Saingy azo lazaina fa ireo fampianarana ireo na dia tsy nanolo-tena hanoratra aza-izay mety ho azo takarina-na koa hoe very izy ireo na tsy navela tamin'ny asa soratana. Amin'ny toe-javatra rehetra, ny "The Way" dia tsy aseho.

Nahoana ireo fahamarinana no nomena tamin'ny endrika mysteries? Ny antony dia mety hoe ny lalàn'ny vanim-potoana dia voarara ny fampielezana ny foto-pinoana vaovao. Ny famongorana fampianarana hafahafa na fotopampianarana hafahafa dia mety ho voasazy noho ny fahafatesana. Raha ny marina, ny tantara dia ny nahafatesan'i Jesoa tamin'ny alalan'ny fanomboana ny lakozia noho ny fampianarany ny fahamarinana sy ny fomba fiainana ary ny fiainana.

Saingy amin'izao fotoana izao, voalaza fa misy ny fahalalahana miteny: mety hiteny tsy misy tahotra ny fahafatesana izay inoan'ny olona momba ny misterin'ny fiainana. Izay rehetra eritreretina na mahafantatra momba ny lalàm-panorenana sy ny fanatanterahana ny vatan'olombelona sy ny fahatsiarovan-tena izay miaina izany, ny fahamarinana na hevitra izay mety misy ny momba ny fifandraisana misy eo amin'ny tena maha-izy azy sy ny tena izy, ary ny làlana mankany amin'ny fahalalana- Tsy mila miafina izy ireo amin'izao andro izao, amin'ny teny miafina izay mitaky ny fanalahidy na code ho an'ny fahatakarany. Amin'ny andro maoderina, ny "fanondroana" sy ny "jamba", ny "tsiambaratelo" sy ny "fanombohana", amin'ny teny miafina manokana, dia tokony ho porofon'ny tsy fahalalana, ny fitiavan-tena, na ny fivarotana ara-barotra.

Na dia eo aza ny hadisoana sy fisaratsarahana sy sektarisma; na dia maro karazana fandikana ny foto-pampianarana mystika aza, dia niely nanerana ny faritra rehetra ny kristianisma. Angamba mihoatra noho ny finoana hafa rehetra, ny fampianarany dia nanampy nanova izao tontolo izao. Tsy maintsy misy fahamarinana ao amin'ny fampianarana, na dia mety ho miafina aza izy ireo, izay, efa ho roa arivo taona lasa izay, dia efa tonga tao am-pon'ny olona ary namoha ny maha-olombelona azy ireo.
Ny fahamarinana mandrakizay dia manana ny maha-olombelona, ​​ao amin'ny maha-olombelona izay manontolo ny mpankafy rehetra ao amin'ny vatan'olombelona. Ireo fahamarinana ireo dia tsy azo tsinontsina na hadino tanteraka. Na firy taona, na inona na inona filozofia na finoana, dia hiseho sy hitsangana ny fahamarinana, na inona na inona fiovana niova.

Ny endrika iray izay ahitana ny sasany amin'ireo fahamarinana ireo dia ny mason-koditra. Ny laharana Masonika dia efa antitra toy ny taranak'olombelona. Izy io dia manana fampianarana tena manan-danja; Mihoatra lavitra noho ny fankasitrahan'ny Masons izay mpiandraikitra azy ireo. Ny filaminana dia nitahiry ireo fampahalalana tranainy momba ny fanorenana vatana mandrakizay ho an'ny olona iray tsy mety maty. Ny tantara mistery afovoany dia miahiahy amin'ny fanorenana tempoly izay rava. Tena zava-dehibe izany. Ny tempoly dia tandindon'ny vatan'ny olombelona izay tsy maintsy manavao sy mamerina indray ao amin'ny vatana izay ho mandrakizay, maharitra mandrakizay; vatana iray izay mety ho toeram-ponenana sahaza ho an'ilay tsy mpino tsy mety maty. Ny "teny" izay "very" dia ilay mpankafy, very tao amin'ny vatany-ny sisa tavela tamin'ny tempoly taloha; fa izay no hahatsara ny vatany indray ary ny tompon'andraikitra no mifehy azy io.

Ity boky ity dia mitondra anao misimisy kokoa, fahazavana bebe kokoa amin'ny eritreritrao; Fahazavana hitady ny "lalanao" amin'ny alalan'ny fiainana. Ny fahazavana entin'izany anefa dia tsy fahazavana loatra; fahazavana vaovao izany; vaovao, satria, na dia teo aminareo aza izy, dia tsy fantatrao izany. Ao amin'ireo pejy ireo dia antsoina hoe Fahazavana Mahazatra ao anatiny; Izany no fahazavana izay afaka mampiseho anao ny zavatra toy ny azy, ny Hazavan'ny Intelligence izay mifandray aminao. Izany dia noho ny fisian'ity hazavana ity izay azonao eritreretina amin'ny famoronana ny eritreritra; ny eritreritra hifehezana anao amin'ny zavatry ny natiora, na hanafaka anao amin'ny zavatry ny natiora, araka izay safidinao sy sitraponao. Ny fisainana marina dia ny fitazonana sy ny fitohizan'ny fahazavana mahazatra ao anatin'ny foto-pisainana. Ny eritreritrao no mahatonga anao ho anjaranao. Ny fomba fisainana tsara dia fomba iray hahafantarana ny tenanao. Izay afaka manoro anao ny lalana, ary izay afaka hitarika anao amin'ny lalanao, dia ny Fahazavan'ny Intelligence, ny Fahazavana Mahalala ao. Ao amin'ny toko taty aoriana dia nilazana ny fomba tokony hampiasana an'io hazavana io mba hahazoana fahazavana bebe kokoa.

Ny boky dia mampiseho fa zavatra tena izy, ny tena izy. Ny hany zavatra tena ilain'ny olona dia ny eritreriny. Ny boky dia maneho ny fizotry ny saina izay mamorona ny eritreritra; ary ny eritreritra maro dia maharitra kokoa noho ny vatany na ny atidoha izay namoronana azy ireo. Asehony fa ny eritreritry ny olona dia ny hery anaty, ireo printy manga, ny drafitra, ny modely izay anorenany ireo zavatra azo tsapain-tanana izay nanovàny ny endriky ny natiora, ary nanao izay antsoina hoe fomba fiainany sy fandrosoana. Ny hevitra dia ny hevitra na ny endrika amam-pahaizana ary ny fanorenana sy fananana ary fandringanana ny sivilizasiona. Ny boky dia manazava ny fomba fisainan'ny olona tsy hita maso amin'ny asa sy ny zava-mitranga eo amin'ny fiainany manokana sy ny fiainany, ka mamorona ny anjarany amin'ny fiainana aorian'ny fiainana eto an-tany. Nefa mampiseho ihany koa ny fomba ahafahan'ny olona miezaka ny mieritreritra raha tsy mamorona hevitra, ary mifehy ny hoaviny.

Ny fomba fiteny izay ampiasaina matetika dia ny fehezan-teny mifandraika amin'ny zavatra rehetra izay natao hampiharina amin'ny fomba fisainana rehetra, tsy misy dikany. Amin'ny ankapobeny dia heverina fa manana saina iray ihany ny olona. Amin'izao fotoana izao dia misaina telo samihafa sy miavaka, izany hoe fomba fisainana amin'ny Light Conscious, dia ampiasain'ny mpanamboatra azy. Ireo, voalaza teo aloha, dia: ny saina, ny fahatsapana ary ny faniriana. Ny saina dia ny fiasan'ny zavatra manan-tsaina. Ny saina tsy miasa tsy miankina amin'ny mpankafy. Ny fiasan'ny tsirairay amin'ireo hevitra telo ireo dia miankina amin'ny fihetseham-po sy ny faniriana, ilay mpankafy.

Ny vatana dia izay matetika lazaina amin'ny saina, na ny saina. Izany dia ny fahatsapana fahatsapana sy faniriana toy ny rivotra amin'ny natiora ara-batana, toy ny mpandraharaha ao amin'ny milina fiasan'olombelona, ​​ary noho izany dia antsoina hoe ny vatana. Izy io no hany saina izay mifantoka sy manao fihetsika miaraka amin'ny sy ny eritreritra amin'ny vatana. Noho izany dia fitaovana amin'ny alalan'io no ahafantaran'ilay mpankatia sy mety hitranga ao anatiny sy amin'ny alalan'ny tontolo manodidina azy.

Ny fahatsapana sy ny fanirian-tsaina dia ny fiasan'ny fahatsapana sy ny faniriana tsy misy firy na mifandray amin'ny tontolo hita maso. Ireo saina roa ireo dia saika tototra tanteraka sy mifehy ary miankin-doha amin'ny vatana. Noho izany, ny fisainan'ny olombelona rehetra dia natao mba hifanaraka amin'ny fisainan'ny vatana, izay mampifandray ny mpankafy amin'ny natiora ary manakana ny fisainany amin'ny tenany ho zavatra miavaka amin'ny vatana.

Ny antsoina hoe psychology ankehitriny dia tsy siansa. Ny psikolojia ankehitriny dia voafaritra ho fianarana ny fitondrantenan'olombelona. Tokony horaisina izany hoe midika izany fa ny fandinihana ny fahatsapana avy amin'ny zavatra sy ny herin'ny natiora izay natao tamin'ny alalan'ny fahatsapana amin'ny rafitra nataon'olombelona, ​​sy ny valintenin'ny rafitra ataon'ny olombelona amin'ny fahatsapana voarainy. Saingy tsy psychologie izany.

Tsy misy karazana psikology toy ny siansa, raha tsy misy ny karazana fahatakarana momba ny psyche, ary ny atao hoe saina; ary ny fanatanterahana ny fomba fisainana, ny fomba fiasan'ny saina ary ny antony sy ny vokatry ny asany. Miaiky ny psychologists fa tsy fantany ireo zavatra ireo. Alohan'ny ahafahan'ny psikolojia ho lasa siansa marina, dia tsy maintsy mahatakatra ny fifandraisana misy eo amin'ny fisainan'ny sainy telo. Io no fototra izay ahafahana mamorona siansa tena marina momba ny saina sy ny fifandraisan'ny olombelona. Ao amin'ireto pejy ireto dia aseho ny fanirian'ny fihetseham-po sy ny faniriana mivantana amin'ny lahy sy vavy, ary manazava fa ao amin'ny olona iray ny fihetseham-po mahatsapa ny faniriana ary ao amin'ny vehivavy ny faniriana ny faniriana dia manjaka amin'ny fihetseham-po; ary ny olona tsirairay avy dia ny fiasan'ny vatana ankehitriny no manakaiky kokoa ny iray na ny iray amin'ireny, araka ny firaisana amin'ny vatana izay anaovany azy; Ary aseho koa, fa ny fifandraisan'ny olombelona rehetra dia miankina amin'ny fiasan'ny vatana ny lehilahy sy ny vehivavy eo amin'ny fifandraisan'izy samy izy.

Ny psychologists ankehitriny dia maniry ny tsy hampiasa ny teny hoe soul, na dia teo amin'ny fampiasana ankapobeny tamin'ny fiteny anglisy nandritra ny taonjato maro aza. Ny anton'izany dia ny hoe izay rehetra lazaina momba ny atao hoe fanahy, na ny zavatra ataony, na ny tanjony dia manjary tsy dia mazava loatra, tsy mahagaga ary mampisafotofoto, mba hanomezana toky ny fandalinana siantifika momba izany. Ny mpitsabo psikôlôgy kosa dia raisina ho lohahevitra amin'ny fandalinany ny milina biby sy ny fihetsika ataony. Efa hatry ny ela no nahatakatra sy nanaiky ny olona fa ny olona dia "vatana sy fanahy ary saina". Ny olona iray dia misalasala fa ny vatana dia zavamananaina biby; Fa ny fanahin'ny fanahy sy ny fanahy dia be loatra ny fisalasalana sy ny fisaintsainana. Amin'ireto foto-dresaka manan-danja ireto dia mazava ho azy ity boky ity.

Ny boky dia mampiseho fa ny fanahy velona dia zavatra marina sy ara-bakiteny. Asehony fa ny tanjony sy ny asany dia tena manan-danja eo amin'ny drafitra manerantany, ary tsy azo ekena izany. Hazavaina fa ny antsoina hoe fanahy dia singa natiora iray - singa fototra iray, singa iray amin'ny singa iray; ary io antokon'olom-bolo-tsaina tsy manam-pahaizana io no fivoahana indrindra amin'ireo singan-javamaniry rehetra ao amin'ny fananganana ny vatana: izy io no singa fototra ao amin'ny vondrona misy ny vatan'ny olona, ​​rehefa mandroso izany asa izany rehefa avy nianatra lava be tao anatin'ny asa fohy mampiditra ny natiora. Noho izany, ny habetsaky ny lalàna rehetra momba ny natiora, ity sampana ity dia mahafeno fepetra hiantsoana ny tale manara-maso ny natiora amin'ny rafitra ataon'ny olona; Amin'ny maha-izy azy dia manompo ny tsy mety maty amin'ny alàlan'ny fanavaozana rehetra azy izy amin'ny fananganana vatana vaovao ara-nofo ho an'ny mpankafy mba hiditra ao, ary ny fitazonana sy fanamboarana io vatana io raha toa ka mety hila ny tanjon'ny mpikarakara ny asa, mieritreritra.

Ity singa ity dia antsoina hoe fofona endrika. Ny endriky ny asan'ny fofona dia ny rivotra; Ny fofon'aina dia ny fiainana, ny fanahy, ny vatana; Manasaraka ny rafitra manontolo izy io. Ny endrika hafa amin'ny endrika fofon'aina, ny endrik'ilay pasipaoro, dia endrika na modely, ny lamina, ny bobongolo, izay ny rafitra ara-batana dia miorina amin'ny fisehoan-javatra hita maso sy azo tsapain-tanana amin'ny fihetsiky ny fofona. Ny lafiny roa amin'ny endrika fofon'aina dia maneho ny fiainana sy ny endriny, izay misy ny rafitra.

Noho izany, ny filazana fa ny olona dia mifototra amin'ny vatana, ny fanahy ary ny fanahy dia mora takarina ka ny dikan'ny hoe vatana dia mifototra amin'ny vola miditra; fa ny fanahy no aina ao amin'ny vatana, ny fofona velona, ​​ny fofon'aina; ary ny fanahy no endrika anaty, ny modely tsy mety simba, ny rafitra hita maso; ary noho izany dia ny fanahy velona no endrika fanehoana mandrakizay izay mamolavola, manamboatra, manamboatra ary manorina indray ny vatana ara-nofo.

Ny endriky ny fofon'aina, ao anatin'ny fe-potoana sasany amin'ny asa aman-draharahany, dia ahitana ny psikology izay nantsoina hoe saina tsy fantatra, sy ny tsy fahatsiarovan-tena. Mitantana ny rafi-pitabataban'ny tsy misaina izy io. Ao amin'io asa io dia miasa araka ny fahatsapana azony avy amin'ny natiora izany. Manatanteraka ny fihetsiketsehana an-tsitrapo ao amin'ny vatana koa izy, araka ny fepetra noraisin'ny mpitsabo. Noho izany, dia toy ny andiam-bolo eo amin'ny natiora sy ny vahiny tsy mety maty ao amin'ny vatana; Ny automatique dia manonofy mivantana ny fiantraikan'ny zavatra sy ny herin'ny natiora, ary ny fisainan'ny mpanao asa tanana.

Ny vatanao dia ara-bakiteny vokatry ny fisainanao. Na inona na inona mety hiseho amin'ny fahasalamana na aretina, dia ataonao izany amin'ny fisainanao sy ny fahatsapanao ary ny fanirianao. Ny vatana nofo aman-tenanao ankehitriny dia fanehoana ny fanahy tsy mety maty, ny fofon'ainao; Izany dia fanararaotana ny eritreritra amin'ny fiainana andavanandro. Izany dia fitantarana hita maso momba ny eritreritrao sy ny zavatra ataonao ho toy ny mpankato, hatramin'izao. Ao amin'izany no misy ny mikraoba ny fahalavorariana sy ny tsy fahafatesan'ny vatana.

Tsy misy zavatra hafahafa loatra amin'izao andro izao amin'ny hevitra fa ny olombelona indray andro any dia hahatratra ny tsy fahafatesana mandrakizay. fa izy dia hiverina indray ny toetry ny fahalavorariana izay nianjerany voalohany. Ny fampianarana toy izany amin'ny endrika samihafa dia mitoetra ankehitriny any Andrefana efa ho roa arivo taona. Nandritra io fotoana io dia niparitaka erak'izao tontolo izao izy ireo ka olona an-jatony tapitrisa, izay efa niaina teto an-tany nandritra ny taonjato maro, dia nentina nankamin'ny fifandraisana tsy tapaka niaraka tamin'ny hevitra ho toy ny fahamarinana noraisina anaty. Na dia mbola kely aza ny fahatakarana izany, ary mbola tsy mieritreritra azy io; na dia voasakantsakana aza izy mba hamenoana ny fahatsapana sy ny fanirian'ny olona samihafa; Ary na dia mety ho hitan'ny maro ankehitriny aza ny tsy firaharahiana, ny fahatsapana na ny tahotra amam-pihetseham-po, ny hevitra dia ampahany amin'ny fomba fijery ankapobeny amin'ny andron'ny olombelona amin'izao fotoana izao, ary mendrika ny mandinika tsara.

Ny fanambaràna sasany ao amin'ity boky ity anefa dia mety ho hafahafa, na dia mampihetsi-po aza, mandra-pahazoan-dry zareo hevitra. Ohatra: ny hevitra hoe ny vatan'ny olombelona dia mety ho tsy mety lo, mandrakizay; dia azo havaozina indray sy haverina amin'ny toetry ny fahalavorariana sy ny fiainana mandrakizay izay nanoloran'ny mpankahala azy hatry ny ela. Ary koa, ny hevitra hoe ny toetry ny fahalavorariana sy ny fiainana mandrakizay dia tsy maintsy aorina, fa tsy aorian'ny fahafatesana, fa tsy any amin'ny lavitra lavitra any aoriana, fa ao amin'ny tontolo ara-batana raha mbola velona kosa izy. Mety ho toa hafahafa tokoa izany, nefa rehefa heverina tsara dia tsy hisalasalana izy io.

Ny tsy fitoviana dia ny fahafatesan'ny vatan'ny olombelona; Mbola tsy misaina ihany ny fampisehoana fa ny fahafatesana ihany no afaka hiaina mandrakizay. Efa ela ny mpahay siansa no nilaza fa tsy misy antony mahatonga ny fiainan'ny vatana tsy hivoatra mandritra ny fotoana tsy voafetra, na dia tsy manoro hevitra aza izy ireo hoe ahoana no hahatanteraka izany. Mazava ho azy, ny fahafatesan'ny olona dia efa maty foana; saingy maty izy ireo satria tsy nisy ezaka ezaka natao hanarenana azy ireo. Ao amin'ity boky ity, ao amin'ny toko The Great Way, dia voalaza fa ny fomba mety hamerenana indray ny vatana dia afaka averina amin'ny toetry ny fahalavorariana ary ho lasa tempoly ho an'ny Triune Self tanteraka.

Ny herin'ny firaisana dia zava-miafina hafa izay tokony hamaha ny olombelona. Tokony ho fitahiana izany. Ny olona kosa matetika no mahatonga azy ho fahavalony, ny devoly, izay miaraka aminy ary tsy afaka miala aminy. Ity boky ity dia mampiseho fa, amin'ny fisainana, ny fampiasana izany ho hery lehibe ho an'ny tsara izay tokony ho azy; sy ny fomba amin'ny fahatakarana sy fifehezan-tena mba hamerenana indray ny vatana ary hanatontosana ny tanjon'ny idealy sy ny idealy amin'ny fandrosoana.

Ny olombelona tsirairay dia mistery indroa: ny misterin'ny tenany, ary ny misterin'ny vatana izay ananany. Izy no manana ny lock sy ny fanalahidy ho an'ny mistery indroa. Ny vatana dia ny fanidiana, ary izy no fanalahidy ao amin'ny tranokely. Ny tanjon'ity boky ity dia ny milaza aminao ny fomba hahatakaranao ny tenanao ho toy ny fanalahidin'ny misterin'ny tenanao; ahoana no hahitana ny tenanao ao amin'ny vatana; Ahoana no ahafantarana sy hahafantatra ny tena tanjonao ho toy ny tena fahalalana; Ahoana ny fampiasanao ny tenanao ho toy ny fanalahidy hanokatra ny tranokala izay ny vatanao; ary, amin'ny vatanao, ny fomba hahatakarana sy hahafantarana ny misterin'ny natiora. Ao ianao, ary ianao no mpandraharaha, ny masombolin'ny karazana tsirairay; Izany dia mihetsika sy maneho hevitra amin'ny ary mifandray amin'ny natiora. Rehefa mamaha ny misterin'ny tenanao ianao amin'ny maha-mpankafy ny fahalalanao manokana sy ny mpandraharaha amin'ny vatanao dia ho fantatrao-amin'ny antsipiriany tsirairay ary amin'ny ankapobeny-fa ny asan'ny vatan'ny vatanao dia lalàna momba ny natiora. Ho fantatrao avy eo ny fantatra sy ny lalàna tsy fantatra momba ny natiora, ary afaka miara-miasa amin'ny masom-pitondrantena masiaka amin'ny alalan'ny vatany tsirairay izay misy anao.

Mystery is another. Ny fotoana dia misy foana amin'ny lohahevitra mahazatra amin'ny resaka; Nefa raha misy manandrana mieritreritra izany ary milaza izay tena izy, dia nanjary nanjavona, tsy mahazatra; Tsy azo atao izy, tsy mahatratra ny tanjona; Miala tsiny, mandositra, ary mihoatra ny iray. Tsy misy fanazavana izany.

Ny fotoana dia ny fiovan'ny singa, na ny vondron'ny tarika, amin'ny fifandraisan'izy samy izy. Io famaritana tsotra io dia mihatra eny rehetra eny sy eo ambanin'ny fanjakana na ny toe-javatra tsirairay, saingy tokony ho raisina ary ampiharina alohan'ny hahatakaran'ny olona izany. Ilay mpankafy dia tsy maintsy mahatakatra ny fotoana ao anatin'ny vatana, mifoha. Ny fotoana dia miavaka amin'ny tontolo hafa sy ny fanjakana. Amin'ny fotoana mahatsikaiky dia toa tsy mitovy ny mifoha, toy ny hoe amin'ny nofinofy, na mandritra ny torimaso lalina, na rehefa maty ny vatana, na mandalo ny taonan'ny fahafatesana, na miandry ny fanorenana sy ny fahaterahana ny vatana vaovao izay handova ny tany. Ny iray amin'ireo vanim-potoana ireo dia manana "hatrany am-piandohana", fifandimbiasana, ary fiafarana. Mipoitra ny fotoana ao anatin'ny fahazazany, mihazakazaka amin'ny tanora, ary mihazakazaka mihamitombo haingana hatrany amin'ny fahafatesan'ny vatana.

Ny fotoana dia ny tranonkalan'ny fiovana, voarafitra amin'ny mandrakizay hatrany amin'ny vatan'ny olombelona. Ny felam-pahefana izay ampiasain'ny tranonkala dia ny endrika fofona. Ny saina dia ny mpamorona sy ny mpandraharaha ao amin'ny tranombakoka, ny mpandroba ao amin'ny tranonkala, ary ny mpanamboatra ny voaly antsoina hoe "lasa" na "manatrika" na "hoavy". Ny fisainana dia mahatonga ny fotoan-tsasatra, mitodika ny tranonkalan'ny fotoana, mieritreritra ny mamantatra ny sarin'ny fotoana; ary ny saina dia misaina ny fisainana.

Ny fiantrana dia zava-miafina iray hafa, ny lehibe indrindra sy ny halalin'ny zava-miafina rehetra. Ny teny hoe fahatsiarovan-tena dia miavaka; Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy amin'ny teny esperanto Ny mitovy aminy tsy hita amin'ny fiteny hafa. Ny lanjany sy ny dikany manan-danja kosa dia tsy ankasitrahana. Izany dia ho hita amin'ny fampiasana fa ny teny dia natao hanompo. Mba hanome ohatra sasantsasany momba ny fampiasana tsy ampiasana azy: Henon'ny teny toy ny hoe "ny fahatsiarovako" sy ny "fahatsiarovan-tenan'ny olona"; sy amin'ny fahatsiarovan'ny biby, ny fahatsiarovan-tena, ny ara-batana, ny saina, ny cosmic, ary ny karazana fahatsiarovan-tena hafa. Ary voalaza ho fahatsiarovan-tena ara-dalàna, ary lalina sy lalindalina kokoa, ary ambony sy ambany, anatiny ary ivelany, ny fahatsiarovan-tena; ary ny fahatsiarovan-tena feno sy ampahany. Ny fanamarihana ihany koa dia naheno momba ny fiandohan'ny fahatsiarovan-tena, ary ny fanovana ny fahatsiarovan-tena. Ny iray maheno ny olona milaza fa efa niaina na nitombo ny fitomboany, na ny fanitarana, na ny fivoahana, ny fahatsiarovan-tena. Ny fampiasana matetika ny teny dia amin'ny fehezanteny toy ny hoe: ny fahaverezan'ny fahatsiarovan-tena, ny mitazona ny fahatsiarovan-tena; mba hiverina, hampiasa, hampitombo ny fahatsiarovan-tena. Ary ny iray dia maheno, fanampiny, ny fanjakana samihafa, ary ny fiaramanidina, sy ny ambaratonga, ary ny feon'ny fieritreretana. Ny fahatsiarovan-tena dia lehibe loatra ka tsy mahafeno fepetra, voafetra, na voatondro. Noho ny maha-zava-dehibe an'io boky io, io boky io dia mampiasa ny fehezanteny: mba hahatsiaro, na amin'ny, na amin'ny. Hazavaina: na inona na inona fahatsiarovan-tena dia mahatsiaro zavatra sasantsasany, na tahaka ny inona izany, na misaina ao anaty paharetana.

Ny fahatsiarovan-tena no tena farany, ny tena zava-misy marina. Ny fahatsiarovan-tena dia amin'ny fisian'ny zava-mitranga rehetra. Mystery of all mysteries, beyond comprehension. Raha tsy misy izany dia tsy misy na inona na inona azo atao; tsy misy afaka mieritreritra; Tsy misy, tsy misy, tsy misy hery, tsy misy tarika, afaka manatanteraka asa. Na izany aza, ny fahatsiarovan-tena dia tsy manatanteraka asa: tsy manao na inona na inona izy; Izany dia fisehoan-javatra, na aiza na aiza. Ary noho ny fanatrehany fa ny zava-drehetra dia mahatsiaro na aiza na aiza alehany. Tsy antony ny fahatsiarovan-tena. Tsy azo angonina na ampiasaina na tsy misy fiantraikany amin'ny zava-drehetra izany. Ny fahatsiarovan-tena dia tsy vokatry ny zavatra, na miankina amin'ny zava-drehetra. Tsy mitombo na mihena, manitatra, manitatra, mifandanja, na miova; na miovaova amin'ny fomba rehetra. Na dia misy aza ny ambaratongam-pahefana dia tsy misy ny fahatsiarovan-tena: tsy misy fiaramanidina, tsy misy fanjakana; tsy misy mari-pahaizana, fizarazarana, na fiovana isan-karazany; Toy izany koa na aiza na aiza, ary amin'ny zava-drehetra, avy amin'ny sokajin'ny natiora ho an'ny Supreme Intelligence. Ny fahatsiarovan-tena tsy manana toetra, tsy misy toetra, tsy misy toetra; tsy manana izany izy; Tsy azo atao izany. Tsy manomboka ny fahatsiarovan-tena; Tsy afaka hitsahatra izany. Ny fahatsiarovan-tena.

Mandritra ny fiainanao manontolo eto an-tany dia mitady fatratra ianao, miandry na mitady olona na zavatra tsy hita. Mahatsiaro ho tsy afa-manoatra ianao fa raha azonao atao fotsiny ny mahita izany, dia ho afa-po ianao. Mahatsiaro ny fahatsiarovana ny vanim-potoana; Izy ireo no fahatsapana ny fahatsiarovanao taloha; Mandrisika ny herim-pamoretana tsy mitsaha-mitombo eran'izao tontolo izao izy ireo sy ny fahabangana ary ny tsy fahombiazan'ny ezaky ny olombelona. Azonao atao ny mikatsaka ny hahafa-po izany fahatsapana amin'ny fianakaviana izany, amin'ny fanambadiana, amin'ny ankizy, amin'ny namana; na amin'ny asa, ny harena, ny zava-niainana, ny fahitana, ny voninahitra, ny fahefana ary ny hery-na ny tsiambaratelo hafa ao amin'ny fonareo. Saingy tsy misy na inona na inona amin'ireo fahatsapana afaka mahafa-po tokoa izany faniriana izany. Ny antony dia very ianao-dia ampahany very saingy tsy azo sarahina amin'ny Triune Self tsy mety maty. Taloha lasa izay, ianao, toy ny fahatsapana sy faniriana, ny ampahany anjara, dia nandao ny ampahany amin'ny saina sy ny ampahany amin'ny Triune Self. Noho izany dia very tamin'ny tenanao ianao satria, raha tsy misy fahatakarana ny momba ny Triune Self, dia tsy azonao ny tenanao, ny fanirianao ary ny very anao. Noho izany dia nahatsiaro ho irery ianao indraindray. Efa hadinonao ireo faritra maro izay efa noraisinao matetika teto amin'ity izao tontolo izao ity, toy ny maha-olona anao; ary nanadino koa ny tena hatsaran-tarehy sy ny hery izay nahatsiarovanao fony ianao niaraka tamin'ny mpandinika sy ny mpampiasa anao tao amin'ny "Realm of Permanentence". Fa ianareo, amin'ny maha-mpahary anareo, dia maniry ny handanjalanjana ny fahatsapana sy ny faniriana ao amin'ny vatana tonga lafatra, mba hahafahanareo miaraka amin'ny mpandinika sy ny ampahany fahaizana, toy ny Triune Self, ao amin'ny sehatry ny faharetana. Ao amin'ny soratra tranainy dia nisy fiaraha-miombon'antoka tamin'io fialan-tsasatra io, tamin'ny fehezanteny toy ny "fahotana tany am-piandohana", "ny fahalavoan'ny olona", toy ny avy amin'ny fanjakana sy ny fanjakana izay mahafa-po. Ny fanjakana sy ny fanjakana izay niainganao dia tsy afaka nitsahatra; Mety ho velona indray izy io, fa tsy aorian'ny fahafatesana.

Tsy mila mahatsiaro irery ianao. Ny mpandinika sy ny mpampiasa anao dia miaraka aminao. Any an-dranomasina na any anaty ala, eny an-tendrombohitra na eny amin'ny lemaka, amin'ny tara-masoandro na aloka, any amin'ny vahoaka na any am-paradisa; na aiza na aiza misy anao, ny fisainanao sy ny fahafantarana ny Tenanao dia miaraka aminao. Ny tena fiainanao dia hiaro anao, raha toa ianao ka mamela ny tenanao hiaro anao. Ny mpandinika sy ny mpampiasa anao dia vonona amin'ny fiverenanao, na dia ela aza dia mety hitondra anao hitady sy hanaraka ny lalana ary hiverina amin'ny farany miaraka amin'ny fianakaviany miaraka aminy ho toy ny Triune Self.

Mandritra izany fotoana izany dia tsy ho anao izany, tsy afaka ny ho afa-po ianao, mahafa-po amin'ny zavatra tsy dia fahita firy. Ianao, amin'ny fahatsapana sy faniriana, no tompon'andraikitra amin'ny an'ny Triune Self; Ary avy amin'ny zavatra nataonao ho anao ho toy ny anjaranao dia tsy maintsy ianaranao ireo lesona roa lehibe izay ampianarina ny traikefa rehetra momba ny fiainana. Ireto lesona ireto dia:

Ny hatao;

ary,

Izay tsy tokony hatao.

Azonao atao ny mametraka ireo lesona ireo ho an'ny fiainam-boly maro arahinao, na mianatra azy ireo raha vantany vao tadiavinao-izany dia ny manapa-kevitra anao; Fa mandritra ny fotoana hianaranao izany.